بسم الله الرحمن الرحیم

در این صفحه تمامی قرائت های انجام شده توسط جناب آقای “حسین زارع بیدکی” در کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول قابل مشاهده و دریافت می باشد.