مطالب منتشر شده در دسته ی "نگارخانه"

گزارش تصویری دویست و نود و هفتمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری دویست و نود و هفتمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

دویست و نود و‌ هفتمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۱۱ آذر ماه ۱۳۹۹ در مصلی امام رضا علیه السلام شهرستان علی آباد کتول برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری دویست و نود و هفتمین کرسی تلاوت و […]

ادامه مطلب »
گزارش تصویری دویست و نود و پنجمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری دویست و نود و پنجمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

دویست و نود و‌ ششمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۴ آذر ماه ۱۳۹۹ در مصلی امام رضا علیه السلام شهرستان علی آباد کتول برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری دویست و نود و ششمین کرسی تلاوت و […]

ادامه مطلب »
گزارش تصویری دویست و نود و پنجمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری دویست و نود و پنجمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

دویست و نود و پنجمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۹ در مصلی امام رضا علیه السلام شهرستان علی آباد کتول برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری دویست و نود و پنجمین کرسی تلاوت و […]

ادامه مطلب »
گزارش تصویری دویست و نود و چهارمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری دویست و نود و چهارمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

دویست و نود و چهارمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۹ در مصلی امام رضا علیه السلام شهرستان علی آباد کتول برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری دویست و نود و چهارمین کرسی تلاوت و […]

ادامه مطلب »
گزارش تصویری دویست و نود و سومین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری دویست و نود و سومین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

مسابقات تلاوت مجلسی استان گلستان (مرحله انتخاب مردمی-نهایی) و دویست و نود و سومین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۱۳ آبان ماه ۱۳۹۹ در مصلی امام رضا علیه السلام شهرستان علی آباد کتول برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش […]

ادامه مطلب »
گزارش تصویری دویست و نود و دومین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری دویست و نود و دومین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

دویست و نود و دومین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۶ آبان ماه ۱۳۹۹ در مصلی امام رضا علیه السلام شهرستان علی آباد کتول برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری دویست و نود و دومین کرسی تلاوت و […]

ادامه مطلب »
گزارش تصویری دویست و نود و یکمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری دویست و نود و یکمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

دویست و نود و یکمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۲۹ مهر ماه ۱۳۹۹ در مصلی امام رضا علیه السلام شهرستان علی آباد کتول برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری دویست و نود و یکمین کرسی تلاوت و […]

ادامه مطلب »
گزارش تصویری دویست و نودمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری دویست و نودمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

دویست و نودمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۲۲ مهر ماه ۱۳۹۹ در مصلی امام رضا علیه السلام شهرستان علی آباد کتول برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری دویست و نودمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم   […]

ادامه مطلب »
گزارش تصویری دویست و هشتاد و نهمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری دویست و هشتاد و نهمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

دویست و هشتاد و نهمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۹ در مصلی امام رضا علیه السلام شهرستان علی آباد کتول برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری دویست و هشتاد و نهمین کرسی تلاوت و تفسیر […]

ادامه مطلب »
گزارش تصویری دویست و هشتاد و هشتمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری دویست و هشتاد و هشتمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

دویست و هشتاد و هشتمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۸ مهر ماه ۱۳۹۹ در مصلی امام رضا علیه السلام شهرستان علی آباد کتول برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری دویست و هشتاد و هشتمین کرسی تلاوت و تفسیر […]

ادامه مطلب »
گزارش تصویری دویست و هشتاد و هفتمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری دویست و هشتاد و هفتمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

دویست و هشتاد و هفتمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۲۵ شهریور ماه ۱۳۹۹ در مصلی امام رضا علیه السلام شهرستان علی آباد کتول برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری دویست و هشتاد و هفتمین کرسی تلاوت و تفسیر […]

ادامه مطلب »
گزارش تصویری دویست و هشتاد و ششمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری دویست و هشتاد و ششمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

دویست و هشتاد و ششمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۱۸ شهریور ماه ۱۳۹۹ در مصلی امام رضا علیه السلام شهرستان علی آباد کتول برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری دویست و هشتاد و ششمین کرسی تلاوت و تفسیر […]

ادامه مطلب »
گزارش تصویری دویست و هشتاد و پنجمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری دویست و هشتاد و پنجمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

دویست و هشتاد و پنجمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۱۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ در مصلی امام رضا علیه السلام شهرستان علی آباد کتول برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری دویست و هشتاد و پنجمین کرسی تلاوت و تفسیر […]

ادامه مطلب »
گزارش تصویری دویست و هشتاد و چهارمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری دویست و هشتاد و چهارمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

دویست و هشتاد و چهارمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۲۸ مرداد ماه ۱۳۹۹ در مصلی امام رضا علیه السلام شهرستان علی آباد کتول برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری دویست و هشتاد و چهارمین کرسی تلاوت و تفسیر […]

ادامه مطلب »
گزارش تصویری دویست و هشتاد و سومین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری دویست و هشتاد و سومین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

دویست و هشتاد و سومین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۲۱ مرداد ماه ۱۳۹۹ در مصلی امام رضا علیه السلام شهرستان علی آباد کتول برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری دویست و هشتاد و سومین کرسی تلاوت و تفسیر […]

ادامه مطلب »
گزارش تصویری دویست و هشتاد و دومین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری دویست و هشتاد و دومین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

دویست و هشتاد و دومین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۱۴ مرداد ماه ۱۳۹۹ در مصلی امام رضا علیه السلام شهرستان علی آباد کتول برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری دویست و هشتاد و دومین کرسی تلاوت و تفسیر […]

ادامه مطلب »
گزارش تصویری دویست و هشتاد و یکمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری دویست و هشتاد و یکمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

دویست و هشتاد و یکمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۷ مرداد ماه ۱۳۹۹ در مصلی امام رضا علیه السلام شهرستان علی آباد کتول برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری دویست و هشتاد و یکمین کرسی تلاوت و تفسیر […]

ادامه مطلب »
گزارش تصویری دویست و هشتادمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری دویست و هشتادمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

دویست و هشتادمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹ در مصلی امام رضا علیه السلام شهرستان علی آباد کتول برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری دویست و هشتادمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم     […]

ادامه مطلب »
گزارش تصویری دویست و هفتاد و نهمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری دویست و هفتاد و نهمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

دویست و هفتاد و نهمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۲۴ تیر ماه ۱۳۹۹ در مصلی امام رضا علیه السلام شهرستان علی آباد کتول برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری دویست و هفتاد و نهمین کرسی تلاوت و تفسیر […]

ادامه مطلب »
گزارش تصویری دویست و هفتاد و هشتمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری دویست و هفتاد و هشتمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

دویست و هفتاد و هشتمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۱۷ تیر ماه ۱۳۹۹ در مصلی امام رضا علیه السلام شهرستان علی آباد کتول برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری دویست و هفتاد و هشتمین کرسی تلاوت و تفسیر […]

ادامه مطلب »
گزارش تصویری دویست و هفتاد و هفتمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری دویست و هفتاد و هفتمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

دویست و هفتاد و هفتمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۱۰ تیر ماه ۱۳۹۹ در مصلی امام رضا علیه السلام شهرستان علی آباد کتول برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری دویست و هفتاد و هفتمین کرسی تلاوت و تفسیر […]

ادامه مطلب »
گزارش تصویری دویست و هفتاد و ششمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری دویست و هفتاد و ششمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

دویست و هفتاد و ششمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۳ تیر ماه ۱۳۹۹ در مصلی امام رضا علیه السلام شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری دویست و هفتاد و ششمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم   […]

ادامه مطلب »
گزارش تصویری دویست و هفتاد و پنجمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری دویست و هفتاد و پنجمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

دویست و هفتاد و پنجمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۳۹۹ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری دویست و هفتاد و پنجمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم   گزارش […]

ادامه مطلب »
گزارش تصویری دویست و هفتاد و چهارمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری دویست و هفتاد و چهارمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

دویست و هفتاد و چهارمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۲۰ خرداد ماه ۱۳۹۹ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری دویست و هفتاد و چهارمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم     […]

ادامه مطلب »
گزارش تصویری دویست و هفتاد و سومین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری دویست و هفتاد و سومین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

دویست و هفتاد و سومین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۱۳ خرداد ماه ۱۳۹۹ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری دویست و هفتاد و سومین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم   گزارش […]

ادامه مطلب »
گزارش تصویری دویست و شصت و یکمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری دویست و شصت و یکمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

دویست و شصت و یکمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۸ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری دویست و شصت و یکمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم   گزارش […]

ادامه مطلب »
گزارش تصویری دویست و شصتمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری دویست و شصتمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

دویست و شصتمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۸ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری دویست و شصتمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم       گزارش خبری این […]

ادامه مطلب »
گزارش تصویری دویست و پنجاه و نهمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری دویست و پنجاه و نهمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

دویست و پنجاه و نهمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۸ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری دویست و پنجاه و نهمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم     […]

ادامه مطلب »
گزارش تصویری دویست و پنجاه و هشتمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری دویست و پنجاه و هشتمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

دویست و پنجاه و هشتمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۰۸ بهمن ماه ۱۳۹۸ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری دویست و پنجاه و هشتمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم  

ادامه مطلب »
گزارش تصویری دویست و پنجاه و هفتمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری دویست و پنجاه و هفتمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

دویست و پنجاه و هفتمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۰۱ بهمن ماه ۱۳۹۸ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری دویست و پنجاه و هفتمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم  

ادامه مطلب »
گزارش تصویری دویست و پنجاه و ششمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری دویست و پنجاه و ششمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

دویست و پنجاه و ششمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۲۴ دی ماه ۱۳۹۸ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری دویست و پنجاه و ششمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم    

ادامه مطلب »
گزارش تصویری دویست و پنجاه و پنجمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری دویست و پنجاه و پنجمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

دویست و پنجاه و پنجمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۳۹۸ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری دویست و پنجاه و پنجمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم  

ادامه مطلب »
گزارش تصویری دویست و پنجاه و چهارمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری دویست و پنجاه و چهارمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

دویست و پنجاه و چهارمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۱۰ دی ماه ۱۳۹۸ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری دویست و پنجاه و چهارمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم  

ادامه مطلب »
گزارش تصویری دویست و پنجاه و سومین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری دویست و پنجاه و سومین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

دویست و پنجاه و سومین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۳ دی ماه ۱۳۹۸ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری دویست و پنجاه و سومین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

ادامه مطلب »
گزارش تصویری دویست و پنجاه و دومین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری دویست و پنجاه و دومین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

دویست و پنجاه و دومین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۲۶ آذر ماه ۱۳۹۸ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری دویست و پنجاه و دومین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم  

ادامه مطلب »
گزارش تصویری دویست و پنجاه و یکمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری دویست و پنجاه و یکمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

دویست و پنجاه و یکمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۱۹ آذر ماه ۱۳۹۸ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری دویست و پنجاه و یکمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم  

ادامه مطلب »
گزارش تصویری دویست و پنجاهمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری دویست و پنجاهمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

دویست و پنجاهمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۸ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری دویست و پنجاهمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم  

ادامه مطلب »
گزارش تصویری دویست و چهل و نهمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری دویست و چهل و نهمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

دویست و چهل و نهمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۵ آذر ماه ۱۳۹۸ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری دویست و چهل و نهمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم  

ادامه مطلب »
گزارش تصویری دویست و چهل و هشتمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری دویست و چهل و هشتمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

دویست و چهل و هشتمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۸ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری دویست و چهل و هشتمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم  

ادامه مطلب »
گزارش تصویری دویست و چهل و هفتمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری دویست و چهل و هفتمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

دویست و چهل و هفتمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۸ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری دویست و چهل و هفتمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم  

ادامه مطلب »
گزارش تصویری دویست و چهل و ششمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری دویست و چهل و ششمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

دویست و چهل و ششمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۸ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری دویست و چهل و ششمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم  

ادامه مطلب »
گزارش تصویری دویست و چهل و چهارمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری دویست و چهل و چهارمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

دویست و چهل و چهارمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری دویست و چهل و چهارمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم  

ادامه مطلب »
گزارش تصویری دویست و چهل و سومین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری دویست و چهل و سومین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

دویست و چهل و سومین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۲۳ مهر ماه ۱۳۹۸ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری دویست و چهل و سومین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

ادامه مطلب »
گزارش تصویری دویست و چهل و دومین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری دویست و چهل و دومین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

دویست و چهل و دومین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۱۶ مهر ماه ۱۳۹۸ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری دویست و چهل و دومین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم  

ادامه مطلب »
گزارش تصویری دویست و چهل و یکمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری دویست و چهل و یکمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

دویست و چهل و یکمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۹ مهر ماه ۱۳۹۸ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری دویست و چهل و یکمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

ادامه مطلب »

گزارش تصویری دویست و چهلمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

دویست و چهلمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۲ مهر ماه ۱۳۹۸ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری دویست و چهلمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

ادامه مطلب »
گزارش تصویری دویست و سی و نهمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری دویست و سی و نهمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

دویست و سی و نهمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۲۶ شهریور ماه ۱۳۹۸ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری دویست و سی و نهمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم  

ادامه مطلب »
گزارش تصویری دویست و سی و هشتمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری دویست و سی و هشتمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

دویست و سی و هشتمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۵ شهریور ماه ۱۳۹۸ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری دویست و سی و هشتمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم  

ادامه مطلب »
گزارش تصویری دویست و سی و هفتمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری دویست و سی و هفتمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

دویست و سی و هفتمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۲۹ مرداد ماه ۱۳۹۸ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری دویست و سی و هفتمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم  

ادامه مطلب »
گزارش تصویری دویست و سی و ششمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری دویست و سی و ششمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

دویست و سی و ششمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۸ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری دویست و سی و ششمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم    

ادامه مطلب »
گزارش تصویری دویست و سی و پنجمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری دویست و سی و پنجمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

دویست و سی و پنجمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۸ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری دویست و سی و پنجمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

ادامه مطلب »
گزارش تصویری دویست و سی و چهارمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری دویست و سی و چهارمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

دویست و سی و چهارمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۸ مرداد ماه ۱۳۹۸ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری دویست و سی و چهارمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

ادامه مطلب »
گزارش تصویری دویست و سی و سومین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری دویست و سی و سومین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

دویست و سی و سومین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۱ مرداد ماه ۱۳۹۸ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری دویست و سی و سومین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم    

ادامه مطلب »

گزارش تصویری دویست و سی و دومین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

دویست و سی و دومین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۲۵ تیر ماه ۱۳۹۸ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری دویست و سی و دومین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم  

ادامه مطلب »
گزارش تصویری دویست و سی و یکمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری دویست و سی و یکمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

دویست و سی و یکمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۱۸ تیر ماه ۱۳۹۸ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری دویست و سی و یکمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم    

ادامه مطلب »
گزارش تصویری دویست و سی امین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری دویست و سی امین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

دویست و سی امین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۱۱ تیر ماه ۱۳۹۸ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری دویست و سی امین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم         […]

ادامه مطلب »
گزارش تصویری دویست و بیست و نهمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری دویست و بیست و نهمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

دویست و بیست و نهمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۳۹۸ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری دویست و بیست و نهمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم  

ادامه مطلب »
گزارش تصویری دویست و بیست و هشتمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری دویست و بیست و هشتمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

دویست و بیست و هشتمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۳۹۸ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری دویست و بیست و هشتمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

ادامه مطلب »
گزارش تصویری دویست و بیست و هفتمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری دویست و بیست و هفتمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

دویست و بیست و هفتمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۲۱ خرداد ماه ۱۳۹۸ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری دویست و بیست و هفتمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

ادامه مطلب »
گزارش تصویری دویست و بیست و ششمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری دویست و بیست و ششمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

دویست و بیست و ششمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۱۴ خرداد ماه ۱۳۹۸ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری دویست و بیست و ششمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم   ۶

ادامه مطلب »
گزارش تصویری دویست و بیست و پنجمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری دویست و بیست و پنجمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

دویست و بیست و پنجمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۷ خرداد ماه ۱۳۹۸ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری دویست و بیست و پنجمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

ادامه مطلب »
گزارش تصویری دویست و بیست و چهارمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری دویست و بیست و چهارمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

دویست و بیست و چهارمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری دویست و بیست و چهارمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم  

ادامه مطلب »
گزارش تصویری دویست و بیست و سومین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری دویست و بیست و سومین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

دویست و بیست و سومین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری دویست و بیست و سومین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم P

ادامه مطلب »
گزارش تصویری دویست و بیست و دومین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری دویست و بیست و دومین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

دویست و بیست و دومین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری دویست و بیست و دومین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

ادامه مطلب »
گزارش تصویری دویست و بیست و یکمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری دویست و بیست و یکمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

دویست و بیست و یکمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری دویست و بیست و یکمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

ادامه مطلب »
گزارش تصویری دویست و بیستمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری دویست و بیستمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

دویست و بیستمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری دویست و بیستمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم  

ادامه مطلب »
گزارش تصویری از جلسات اول تا سوم کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم حکیم آباد

گزارش تصویری از جلسات اول تا سوم کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم حکیم آباد

گزارش تصویری از جلسات اول تا سوم کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم حکیم آباد  

ادامه مطلب »
گزارش تصویری چهارمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم حکیم آباد 

گزارش تصویری چهارمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم حکیم آباد 

چهارمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم حکیم آباد در تاریخ ۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۸ در زینبیه این روستا برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری چهارمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم حکیم آباد          

ادامه مطلب »
گزارش تصویری دویست و نوزدهمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری دویست و نوزدهمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

دویست و نوزدهمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۸ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری دویست و نوزدهمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

ادامه مطلب »
گزارش تصویری دویست و هجدهمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری دویست و هجدهمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

دویست و هجدهمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۲۰ فروردین ماه ۱۳۹۸ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید : گزارش تصویری دویست و هجدهمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

ادامه مطلب »

آلبوم قاریان ...

  • یک
  • دو
  • سه
آلبوم تصاویر یادگاری استاد شهید محسن حاجی حسنی
آلبوم تصاویر یادگاری استاد شهید محسن حاجی حسنی

«استاد شهید محسن حاجی حسنی کارگر» متولد ۱۳۶۷ در مشهد است که تلاوت قرآن را از سه...

کودکان و نونهالان ...

  • یک
  • دو
  • سه
تصاویری از مهد قرآنی گل های بهشت
تصاویری از مهد قرآنی گل های بهشت

مهد قرآنی گل های بهشت در حاشیه برگزاری کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم به منظور آموزش...