بیست و هشتمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۴ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :

گزارش تصویری بیست و هشتمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

۲۴۰۹۹۴ (۱) ۲۴۰۹۹۴ (۲) ۲۴۰۹۹۴ (۳) ۲۴۰۹۹۴ (۴) ۲۴۰۹۹۴ (۵) ۲۴۰۹۹۴ (۶) ۲۴۰۹۹۴ (۷) ۲۴۰۹۹۴ (۸) ۲۴۰۹۹۴ (۹) ۲۴۰۹۹۴ (۱۰) ۲۴۰۹۹۴ (۱۱) ۲۴۰۹۹۴ (۱۲) ۲۴۰۹۹۴ (۱۳) ۲۴۰۹۹۴ (۱۴) ۲۴۰۹۹۴ (۱۵) ۲۴۰۹۹۴ (۱۶) ۲۴۰۹۹۴ (۱۷) ۲۴۰۹۹۴ (۱۸) ۲۴۰۹۹۴ (۱۹) ۲۴۰۹۹۴ (۲۰) ۲۴۰۹۹۴ (۲۱) ۲۴۰۹۹۴ (۲۲) ۲۴۰۹۹۴ (۲۳) ۲۴۰۹۹۴ (۲۴) ۲۴۰۹۹۴ (۲۵) ۲۴۰۹۹۴ (۲۶) ۲۴۰۹۹۴ (۲۷) ۲۴۰۹۹۴ (۲۸) ۲۴۰۹۹۴ (۲۹) ۲۴۰۹۹۴ (۳۰) ۲۴۰۹۹۴ (۳۱)