یازدهمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۲۷ مرداد ماه ۱۳۹۴ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :

گزارش تصویری یازدهمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

۲۷۰۵۹۴ (۱) ۲۷۰۵۹۴ (۲) ۲۷۰۵۹۴ (۳) ۲۷۰۵۹۴ (۴) ۲۷۰۵۹۴ (۵) ۲۷۰۵۹۴ (۶) ۲۷۰۵۹۴ (۷) ۲۷۰۵۹۴ (۸) ۲۷۰۵۹۴ (۹) ۲۷۰۵۹۴ (۱۰) ۲۷۰۵۹۴ (۱۱) ۲۷۰۵۹۴ (۱۲) ۲۷۰۵۹۴ (۱۳) ۲۷۰۵۹۴ (۱۴) ۲۷۰۵۹۴ (۱۵) ۲۷۰۵۹۴ (۱۶) ۲۷۰۵۹۴ (۱۷) ۲۷۰۵۹۴ (۱۸) ۲۷۰۵۹۴ (۱۹) ۲۷۰۵۹۴ (۲۰) ۲۷۰۵۹۴ (۲۱) ۲۷۰۵۹۴ (۲۲) ۲۷۰۵۹۴ (۲۳) ۲۷۰۵۹۴ (۲۴) ۲۷۰۵۹۴ (۲۵) ۲۷۰۵۹۴ (۲۶) ۲۷۰۵۹۴ (۲۷) ۲۷۰۵۹۴ (۲۸) ۲۷۰۵۹۴ (۲۹) ۲۷۰۵۹۴ (۳۰) ۲۷۰۵۹۴ (۳۱)