نوزدهمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۲۱ مهر ماه ۱۳۹۴ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :

گزارش تصویری نوزدهمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

۲۱۰۷۹۴ (۱) ۲۱۰۷۹۴ (۲) ۲۱۰۷۹۴ (۳) ۲۱۰۷۹۴ (۴) ۲۱۰۷۹۴ (۵) ۲۱۰۷۹۴ (۶) ۲۱۰۷۹۴ (۷) ۲۱۰۷۹۴ (۸) ۲۱۰۷۹۴ (۹) ۲۱۰۷۹۴ (۱۰) ۲۱۰۷۹۴ (۱۱) ۲۱۰۷۹۴ (۱۲) ۲۱۰۷۹۴ (۱۳)