بیست و دومین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۴ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :

گزارش تصویری بیست و دومین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

۱۲۰۸۹۴ (۱) ۱۲۰۸۹۴ (۴) ۱۲۰۸۹۴ (۵) ۱۲۰۸۹۴ (۷) ۱۲۰۸۹۴ (۸) ۱۲۰۸۹۴ (۹) ۱۲۰۸۹۴ (۱۰) ۱۲۰۸۹۴ (۱۱) ۱۲۰۸۹۴ (۱۲) ۱۲۰۸۹۴ (۱۳) ۱۲۰۸۹۴ (۱۴)۱۲۰۸۹۴ (۳) ۱۲۰۸۹۴ (۶) ۱۲۰۸۹۴ (۲)