بیست و سومین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۴ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :

گزارش تصویری بیست و سومین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

۱۹۰۸۹۴ (۱) ۱۹۰۸۹۴ (۴) ۱۹۰۸۹۴ (۵) ۱۹۰۸۹۴ (۸) ۱۹۰۸۹۴ (۱۰) ۱۹۰۸۹۴ (۱۱) ۱۹۰۸۹۴ (۱۲) ۱۹۰۸۹۴ (۱۳) ۱۹۰۸۹۴ (۱۴)۱۹۰۸۹۴ (۹) ۱۹۰۸۹۴ (۲) ۱۹۰۸۹۴ (۳) ۱۹۰۸۹۴ (۶) ۱۹۰۸۹۴ (۷)