بیست و ششمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۱۰ آذر ماه ۱۳۹۴ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :

گزارش تصویری بیست و ششمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

۱۰۰۹۹۴ (۱) ۱۰۰۹۹۴ (۲) ۱۰۰۹۹۴ (۳) ۱۰۰۹۹۴ (۴) ۱۰۰۹۹۴ (۵) ۱۰۰۹۹۴ (۶) ۱۰۰۹۹۴ (۷) ۱۰۰۹۹۴ (۸) ۱۰۰۹۹۴ (۹) ۱۰۰۹۹۴ (۱۰) ۱۰۰۹۹۴ (۱۱) ۱۰۰۹۹۴ (۱۲) ۱۰۰۹۹۴ (۱۳) ۱۰۰۹۹۴ (۱۴) ۱۰۰۹۹۴ (۱۵) ۱۰۰۹۹۴ (۱۶) ۱۰۰۹۹۴ (۱۷) ۱۰۰۹۹۴ (۱۸)