بیست و هفتمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۱۷ آذر ماه ۱۳۹۴ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :

گزارش تصویری بیست و هفتمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

۱۷۰۹۹۴ (۱) ۱۷۰۹۹۴ (۲) ۱۷۰۹۹۴ (۳) ۱۷۰۹۹۴ (۴) ۱۷۰۹۹۴ (۵) ۱۷۰۹۹۴ (۶) ۱۷۰۹۹۴ (۷) ۱۷۰۹۹۴ (۸) ۱۷۰۹۹۴ (۹) ۱۷۰۹۹۴ (۱۰) ۱۷۰۹۹۴ (۱۱) ۱۷۰۹۹۴ (۱۲) ۱۷۰۹۹۴ (۱۳) ۱۷۰۹۹۴ (۱۴) ۱۷۰۹۹۴ (۱۵) ۱۷۰۹۹۴ (۱۶) ۱۷۰۹۹۴ (۱۷) ۱۷۰۹۹۴ (۱۸) ۱۷۰۹۹۴ (۱۹)۱۸