پنجاه و چهارمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم برگزار شد