پنجاه و پنجمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم برگزار شد