پنجاه و ششمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم برگزار شد