پنجاه و هفتمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم برگزار شد