شصت وهشتمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۵در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید.

در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :
گزارش تصویری شصت و هشتمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

۶۸ (۲) ۶۸ (۳) ۶۸ (۴) ۶۸ (۵) ۶۸ (۶) ۶۸ (۷) ۶۸ (۸) ۶۸ (۹) ۶۸ (۱۰) ۶۸ (۱۱) ۶۸ (۱۲) ۶۸ (۱۳) ۶۸ (۱۴) ۶۸ (۱۵) ۶۸ (۱۶) ۶۸ (۱۷) ۶۸ (۱۸) ۶۸ (۱۹) ۶۸ (۲۰) ۶۸ (۲۱) ۶۸ (۲۲) ۶۸ (۱)