به نام خدا
سلام …
۱) حج ؛ ساز و کار مدیریت جهانی (آیه ۹۶و ۹۷ آل عمران ) با شرح توسط آیات۱۵۸، ۱۸۹، ۱۹۶و۱۹۷بقره _ ۳ توبه، ۱۷تا ۲۱ توبه _ ۲۷ و ۲۸ حج _ …

۲) حیات آخرت ، سرانجام کامل (ونهایی)است ؛ اگر تعقل کنیم.(آیه ۳۲ انعام)

۳) نماز غفیله ( آیه ۵۹ انعام ) با شرح آن توسط آیه ۸۷ و ۸۸ انبیاء

۴) توحید و خدا شناسی ابراهیمی( شرح آیات ۷۴ تا ۷۹ انعام)
☆ ایجاد سئوال و تردید در وضعیت موجود بت و بت پرستی
☆ توجه دادن جامعه به اینکه افول کنندگانی چون شب ، قمر و شمس( و بالطبع بت ها) نمی توانند خدا و خالق هستی باشند ‌…
☆ نتیجه اینکه : خداوند عالم ، کسی هست که آفریدگار آسمان ها و زمین باشد….