دویست و سی و هفتمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۲۹ مرداد ماه ۱۳۹۸ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :

گزارش تصویری دویست و سی و هفتمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

 

جلسه 237 کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهر علی آباد کتول

جلسه 237 کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم علی آباد کتول

جلسه 237 کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم علی آباد کتول جلسه 237 کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم علی آباد کتول جلسه 237 کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم علی آباد کتول جلسه 237 کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم علی آباد کتول جلسه 237 کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم علی آباد کتول جلسه 237 کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم علی آباد کتول جلسه 237 کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم علی آباد کتول جلسه 237 کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم علی آباد کتول جلسه 237 کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم علی آباد کتول جلسه 237 کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم علی آباد کتول جلسه 237 کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم علی آباد کتول جلسه 237 کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم علی آباد کتول جلسه 237 کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم علی آباد کتول جلسه 237 کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم علی آباد کتول جلسه 237 کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم علی آباد کتول جلسه 237 کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم علی آباد کتول جلسه 237 کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم علی آباد کتول