جلسه 453 کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم ضیافت نور شهر علی آباد کتول

جلسه ۴۵۳ کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم ضیافت نور شهر علی آباد کتول