چهارمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۲۳ تیرماه ۱۳۹۴ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :

گزارش تصویری چهارمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

گزارش تصویری چهارمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم گزارش تصویری چهارمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم ۲۳۰۴۹۴ (۳) ۲۳۰۴۹۴ (۴) ۲۳۰۴۹۴ (۵) ۲۳۰۴۹۴ (۶) ۲۳۰۴۹۴ (۷) ۲۳۰۴۹۴ (۸) ۲۳۰۴۹۴ (۹) ۲۳۰۴۹۴ (۱۰) ۲۳۰۴۹۴ (۱۱) ۲۳۰۴۹۴ (۱۲) ۲۳۰۴۹۴ (۱۳)