سیزدهمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۱۰ شهریور ماه ۱۳۹۴ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :

گزارش تصویری سیزدهمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

۱۰۰۶۹۴ (۸) ۱۰۰۶۹۴ (۹) ۱۰۰۶۹۴ (۱۰) ۱۰۰۶۹۴ (۱۱) ۱۰۰۶۹۴ (۱۲) ۱۰۰۶۹۴ (۱۳) ۱۰۰۶۹۴ (۱۴) ۱۰۰۶۹۴ (۱۵) ۱۰۰۶۹۴ (۱۶) ۱۰۰۶۹۴ (۱۷) ۱۰۰۶۹۴ (۱۸) ۱۰۰۶۹۴ (۱۹) ۱۰۰۶۹۴ (۲۰) ۱۰۰۶۹۴ (۲۱) ۱۰۰۶۹۴ (۲۲) ۱۰۰۶۹۴ (۲۳) ۱۰۰۶۹۴ (۱) ۱۰۰۶۹۴ (۲) ۱۰۰۶۹۴ (۳) ۱۰۰۶۹۴ (۴) ۱۰۰۶۹۴ (۵) ۱۰۰۶۹۴ (۶) ۱۰۰۶۹۴ (۷)