پانزدهمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۲۴ شهریور ماه ۱۳۹۴ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :

گزارش تصویری پانزدهمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

۲۴۰۶۹۴ (۱) ۲۴۰۶۹۴ (۲) ۲۴۰۶۹۴ (۳) ۲۴۰۶۹۴ (۴) ۲۴۰۶۹۴ (۵) ۲۴۰۶۹۴ (۶) ۲۴۰۶۹۴ (۷) ۲۴۰۶۹۴ (۸) ۲۴۰۶۹۴ (۹) ۲۴۰۶۹۴ (۱۰) ۲۴۰۶۹۴ (۱۱) ۲۴۰۶۹۴ (۱۲) ۲۴۰۶۹۴ (۱۳) ۲۴۰۶۹۴ (۱۴) ۲۴۰۶۹۴ (۱۵) ۲۴۰۶۹۴ (۱۶) ۲۴۰۶۹۴ (۱۷) ۲۴۰۶۹۴ (۱۸) ۲۴۰۶۹۴ (۱۹) ۲۴۰۶۹۴ (۲۰) ۲۴۰۶۹۴ (۲۱) ۲۴۰۶۹۴ (۲۲) ۲۴۰۶۹۴ (۲۳) ۲۴۰۶۹۴ (۲۴) ۲۴۰۶۹۴ (۲۵)