تلاوت شهید حاجی حسنی در دومین کرسی تلاوت قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول رمضان ۹۴
 تلاوت شهید حاجی حسنی در دومین کرسی تلاوت قرآن کریم