یکصد و پنجاهمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۲ آذر ماه ۱۳۹۶ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :

گزارش تصویری یکصد و پنجاهمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

۱۵۰ (۱) ۱۵۰ (۲) ۱۵۰ (۳) ۱۵۰ (۴) ۱۵۰ (۵) ۱۵۰ (۶) ۱۵۰ (۷) ۱۵۰ (۸) ۱۵۰ (۹) ۱۵۰ (۱۰) ۱۵۰ (۱۱) ۱۵۰ (۱۲) ۱۵۰ (۱۳) ۱۵۰ (۱۴) ۱۵۰ (۱۵) ۱۵۰ (۱۶) ۱۵۰ (۱۷) ۱۵۰ (۱۸) ۱۵۰ (۱۹) ۱۵۰ (۲۰) ۱۵۰ (۲۱) ۱۵۰ (۲۲) ۱۵۰ (۲۳) ۱۵۰ (۲۴) ۱۵۰ (۲۵) ۱۵۰ (۲۶) ۱۵۰ (۲۷) ۱۵۰ (۲۸) ۱۵۰ (۲۹) ۱۵۰ (۳۰) ۱۵۰ (۳۱)