یکصد و پنجاه و سومین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۲۱ آذر ماه ۱۳۹۶ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :

گزارش تصویری یکصد و پنجاه و سومین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

۱۵۳ (۱) ۱۵۳ (۲) ۱۵۳ (۳) ۱۵۳ (۴) ۱۵۳ (۵) ۱۵۳ (۶) ۱۵۳ (۷) ۱۵۳ (۸) ۱۵۳ (۹) ۱۵۳ (۱۰) ۱۵۳ (۱۱) ۱۵۳ (۱۲) ۱۵۳ (۱۳) ۱۵۳ (۱۴) ۱۵۳ (۱۵) ۱۵۳ (۱۶) ۱۵۳ (۱۷) ۱۵۳ (۱۸) ۱۵۳ (۱۹) ۱۵۳ (۲۰) ۱۵۳ (۲۱) ۱۵۳ (۲۲) ۱۵۳ (۲۳) ۱۵۳ (۲۴) ۱۵۳ (۲۵) ۱۵۳ (۲۶) ۱۵۳ (۲۷) ۱۵۳ (۲۸) ۱۵۳ (۲۹) ۱۵۳ (۳۰) ۱۵۳ (۳۱) ۱۵۳ (۳۲) ۱۵۳ (۳۳)