یکصد و شصت و هفتمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :

گزارش تصویری یکصد و شصت و هفتمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

۱۶۷ (۱) ۱۶۷ (۲) ۱۶۷ (۳) ۱۶۷ (۴) ۱۶۷ (۵) ۱۶۷ (۶) ۱۶۷ (۷) ۱۶۷ (۸) ۱۶۷ (۹) ۱۶۷ (۱۰) ۱۶۷ (۱۱) ۱۶۷ (۱۲) ۱۶۷ (۱۳) ۱۶۷ (۱۴) ۱۶۷ (۱۵) ۱۶۷ (۱۶) ۱۶۷ (۱۷) ۱۶۷ (۱۸) ۱۶۷ (۱۹) ۱۶۷ (۲۰) ۱۶۷ (۲۱) ۱۶۷ (۲۲) ۱۶۷ (۲۳) ۱۶۷ (۲۴) ۱۶۷ (۲۵) ۱۶۷ (۲۶) ۱۶۷ (۲۷)