● پیام هایی کوتاه از جزء هشتم قرآن کریم
به نام خدا
سلام علیکم
۱) پیام اول :
☆ با ظن و گمان به حقایق(اعتقادی ،علمی و.‌‌‌‌‌‌‌.‌.) نخواهیم رسید ‌.
صفحه ۱۴۲ آیات ۱۱۴ تا ۱۱۷ / انعام
برای مطالعه بیشتر به آیات ۳۶/ یونس _ ۳۲/ جاثیه و ۲۳ / فصلت مراجعه نمایید‌
☆ همچنین برای دیدن نظر قرآن کریم مبنی بر اینکه اکثریت دلیل بر حقانیت نیست رجوع کنید به آیات ۲۴۳ / بقره(اکثریت شاکر نیستند) _ ۱۷ / هود(اکثریت اهل ایمان نخواهند شد)_ ۱۱۰/ آل عمران(اکثریت با فاسقان است) _ ۱۸۷/ اعراف(بیشترجامعه نا آگاه یند) _ ۲۱/ یوسف _ ۸۳/ نحل(اکثریت با کفار است) و‌‌‌‌‌.‌‌‌‌..
۲) پیام دوم :
☆ پیام خداوند به مومنان آلوده نشدن به شرک و احترام به والدین است ‌.
آیات ۱۵۱ تا ۱۵۳ / انعام صفحه ۱۴۸
● توضیح اینکه :
قرآن کریم در ۵۵ بخش و در ۱۶۵ کلمه و فعل عدم آلودگی به شرک را توصیه کرده و همچنین در کنار توحید احسان به والدین را مد نظر قرار داده است.
☆ نابخشودنی بودن شرک ۴۸ / نساء ص ۸۶
☆شرک ظلم بزرگ است ۱۳/لقمان ض ۴۱۲ _ ۲۱/انعام ص ۱۳۰ _ ۲۳/ توبه ص ۱۹۰_ ۲۸ / توبه ص ۱۹۱
☆ مشرک نجس است ۲۸ / توبه ص ۱۹۱
● پس از توحید و عدم آلودگی به شرک ، احسان به والدین مورد تاکید قرار گرفته شده است ..
۱۴ و ۱۵ / لقمان ص ۴۱۲ _ ۸۳/ بقره ص ۱۲ _ ۳۶ / نساء ص ۸۴ _ ۱۵۱ / انعام ص ۱۴۸ …
☆ در دایره انفاق نزدیکترین افراد به ما والدین هستند ۲۱۵/ بقره ص ۳۳
☆ در وصیت اولین وراث هستند ۱۸۰ / بقره ص ۲۷
☆ در قضاوت و شهادت و پیاده شدن عدالت از کسی برتر نیستند ۱۳۵ نساء‌‌‌‌‌‌…
۳) پیام سوم
● مواظبت کنیم تا خودبرتربینی را در خود بمیرانیم که همین نقیصه باعث شد شیطان رجیم و از درگاه خدا رانده شود ‌‌‌‌‌‌‌‌.‌‌‌‌.‌.
☆ آیات ۱۱ تا ۱۸ / اعراف ص ۱۵۲
۴) پیام چهارم :
● چند پیام مهم از شعیب پیامبر علیه السلام
– خدا را بندگی کنید و سوی قدرتهای غیر الهی نروید
_ برای شما بینه و کتاب الهی آمده ‌‌‌‌‌‌..‌
_ وزن و پیمان(ارزش و قیمت) را در معاملات درست انجام بدهید ‌
_ توی سر مال مردم نزنید ..
_ در زمین فساد نکنید .
_ برای ایجاد گمراهی سر راه مردم قرار نگیرید‌
_ به کمی و اندک بودن خود که زیادتان کردیم بیاندیشید..
_ به عاقبت کار مفسدین نگاه کنید(و تجربه بگیرید ).
_ سرانجام ، آمدنی است ‌ . کافر و مومن منتظر حکم خدا باشند .
☆ آیات ۸۵ تا ۸۷ / اعراف ص ۱۶۱
صدق الله العلی العظیم
_