دویست و پنجاه و هشتمین جلسه کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهرستان علی آباد کتول در تاریخ ۰۸ بهمن ماه ۱۳۹۸ در مصلی امام رضا (ع) شهرستان برگزار گردید. در ادامه منتخب تصاویر این جلسه را مشاهده می نمایید :

گزارش تصویری دویست و پنجاه و هشتمین کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم

 

جلسه 258 کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهر علی آباد کتول جلسه 258 کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهر علی آباد کتول جلسه 258 کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهر علی آباد کتول جلسه 258 کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهر علی آباد کتول جلسه 258 کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهر علی آباد کتول جلسه 258 کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهر علی آباد کتول جلسه 258 کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهر علی آباد کتول جلسه 258 کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهر علی آباد کتول جلسه 258 کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهر علی آباد کتول جلسه 258 کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهر علی آباد کتول جلسه 258 کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهر علی آباد کتول جلسه 258 کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهر علی آباد کتول جلسه 258 کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهر علی آباد کتول جلسه 258 کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شهر علی آباد کتول