مباحث تفسیری جلسه ۴۵۴ کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم ضیافت نور توسط پیشکسوت قرآنی مدیر ضیافت نور استاد حاج علی اصغر زنگانه ارائه شد.

ایشان مباحث خود را حول آیات ص ۴۱۲ آیات ۱۲ تا ۲۲ سوره لقمان ، سفارشات حضرت لقمان حکیم (علی نبینا و آله و علیه السلام) به فرزندش ارائه دادند.

استاد زنگانه بیان داشتند: صفحه ۴۱۲ قرآن کریم ، به تنهایی برای شکل گیری حقیقت زندگی بشر کافی است ؛ به شرط اینکه موارد دوازدهگانه این صفحه در جامعه عملیاتی شود :

۱ حکمت :
انسان ها از حکمت (خرد و عقل) که همان علوم با ارزش و مفید است ، بهره گرفته و به آن عمل کنند.

۲ خدا باوری :
حل مهمترین مسئله حیات ، یعنی این باور که جهان صاحب و آفریدگاری دارد ؛ لذا در اولین فراز تربیتی فرزندان به توحید و عدم شرک به خدا پرداخته است.

۳ خانواده :
اصلی ترین نهاد شکل گیری جامعه خانواده می باشد . که دوام اجتماع به شکل گیری درست آن ، و تربیت نسلهای آینده در آن است.

۴ باور به قیامت :
اینکه بشر در فرایند کمال (خاک،نطفه،جنین،تولد،زندگی،مرگ) با مرگ به عالم بقا می رود و ریزترین اعمال او حسابرسی و سرنوشت ابدی اش را رقم خواهد زد .

۵ اقامه نماز :
نماز، معرف ساختارحقیقی زندگی بشر است ؛ که مجموعه دستورالعملهای آن ، زندگی را صنعت می کند (۴۵/عنکبوت).

۶ امربه معروف :
آموزش نیازها و فرصت ها برای زندگی حقیقی ، مبتنی بر خلقت الهی و فطری بشر(آموزش و فرمان)/اعمال حاکمیت

۷ نهی از منکر :
آموزش مضرات و چالش های مخرب زندگی حقیقی بشر ، مبتنی برخلقت الهی و فطرت بشر(آموزش ، پیش گیری و ممانعت)/اعمال حاکمیت

۸ صبر و مقاومت :
صبر و مقاومت مبتنی بر برنامه در زمان مورد نیاز (کوتاه ، میان و درازمدت) برای رسیدن به اهداف حقیقی …

۹ سربار مردم نشدن :
۱۰ عدم فخر فروشی :
۱۱ میان روی در امور :
۱۲ ادب و متانت گفتار:
* همچنین ضرورت وجود پیرمراد و امام حکیمی مثل لقمان در دل صفحه جلوه گری می کند. که امروزه وجود حضرت امام خامنه ای فراتر از لقمان به ایران و جهان عرضه شده است.

 

 

خبر جلسه از اینجا (کلیک کنید)، گزارش تصویری این جلسه از اینجا (کلیک کنید)، گزارش صوتی جلسه از اینجا (کلیک) و ویدئو جلسات از اینجا (کلیک کنید) قابل دریافت است.